Sprzedaż lub darowizna lokalu stanowiącego odrębną własność z księgą wieczystą

Orzeł

Karolina Habaj
notariusz

Kancelaria Notarialna
we Wrocławiu
ul. Kościuszki 108A lok. 15
tel. 539-34-56-10
tel. 71 789-62-99
kancelaria@notariuszwewroclawiu.com
www.notariuszwewroclawiu.com

Godziny urzędowania:
poniedziałek, czwartek: 10.00-18.00
wtorek, środa: 10.00-17.00
piątek: 10.00-16.00
Kancelaria czynna także w innych godzinach oraz w soboty po uzgodnieniu.

mapka

Potrzebne dokumenty to:

  • odpis zwykły księgi wieczystej (gdy księga wieczysta prowadzona jest w systemie elektronicznym wystarczy jedynie numer księgi wieczystej)
  • podstawa nabycia lokalu przez aktualnego właściciela, np. wypis aktu notarialnego lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, odpis prawomocnego postanowienia sądu
  • zaświadczenie o położeniu sprzedawanej nieruchomości w strefie rewitalizacji lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji albo zaświadczenie o braku strefy rewitalizacji oraz Specjalnej Strefy Rewitalizacji
  • jeśli lokal został nabyty w drodze dziedziczenia, a także w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 1 stycznia 2007 roku, niezbędne będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia, albo zgoda naczelnika na zbycie lokalu
  • oświadczenie banku o ustanowieniu hipoteki i o udzielonym kredycie – jeśli życzą sobie Państwo, aby wniosek o ustanowienie hipoteki złożył do sądu wieczystoksięgowego notariusz

Potrzebne dane:

  • cena sprzedaży lub wartość rynkowa przedmiotu darowizny,
  • termin wydania lokalu,
  • termin i sposób zapłaty ceny sprzedaży, informacja o danym zadatku, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana cena

Opcjonalnie:

  • zaświadczenie o niezameldowaniu nikogo w sprzedawanym lokalu
  • zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach czynszowych