Zadatek

Orzeł

Karolina Habaj
notariusz

Kancelaria Notarialna
we Wrocławiu
ul. Kościuszki 108A lok. 15
tel. 539-34-56-10
tel. 71 789-62-99
kancelaria@notariuszwewroclawiu.com
www.notariuszwewroclawiu.com

Godziny urzędowania:
poniedziałek, czwartek: 10.00-18.00
wtorek, środa: 10.00-17.00
piątek: 10.00-16.00
Kancelaria czynna także w innych godzinach oraz w soboty po uzgodnieniu.

mapka

Co to jest zadatek?

Zadatek jest sumą pieniężną zapłaconą przy zawarciu umowy – w praktyce notarialnej zwykle przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży. Może zostać wręczony w gotówce albo przekazany na rachunek bankowy, jeśli strony umowy przedwstępnej tak postanowiły. Zwyczajowo stanowi 10% ceny, ale kontrahenci mogą umówić się na inną kwotę.

Jaka jest funkcja zadatku?

Zadatek ma funkcję represyjną – ta strona umowy, która nie wykona w terminie swojego zobowiązania, poniesie stratę finansową – więc zadatek stanowi dodatkową motywację dla kontrahentów do wykonania swoich zobowiązań.

Jakie są skutki niewykonania umowy?

Jeżeli przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży kupujący zapłacił sprzedającemu zadatek w kwocie np. 10.000,00 zł, a któraś ze stron uchyla się od wykonania swojego zobowiązania, tj. nie podpisała przyrzeczonej umowy sprzedaży w ustalonym terminie, druga strona może wykorzystać represyjną funkcję zadatku i skorzystać finansowo, nawet jeśli nie poniosła żadnej szkody.

Jeśli kupujący nie zawarł przyrzeczonej umowy sprzedaży w ustalonym terminie, to sprzedający może (bez wyznaczenia terminu dodatkowego) od przedwstępnej umowy odstąpić i zachować otrzymany zadatek, tj. kwotę 10.000,00 zł.

Jeśli sprzedający nie zawarł przyrzeczonej umowy sprzedaży w ustalonym terminie, to kupujący może żądać sumy dwukrotnie wyższej niż dany zadatek, tj. kwoty 20.000,00 zł.

Co mówią przepisy?

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, art. 394 :
§ 1. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.
§ 2. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.
§ 3. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.