Dokumenty

Orzeł

Karolina Habaj
notariusz

Kancelaria Notarialna
we Wrocławiu

50-441 Wrocław
ul. Kościuszki 108A lok. 15
tel. 539-34-56-10
tel. 71 789-62-99
kancelaria@notariuszwewroclawiu.com
www.notariuszwewroclawiu.com

Godziny urzędowania:
poniedziałek – czwartek: 10.00-17.00
piątek: 10.00-16.00
Kancelaria czynna także w innych godzinach oraz w soboty po uzgodnieniu.

mapka

Przy każdej czynności notarialnej (także przy poświadczeniach) powinni okazać Państwo ważny dowód osobisty lub paszport.

Ponadto przedsiębiorcy powinni podać numer NIP i REGON, zaś przedstawiciele spółek prawa handlowego i innych osób prawnych powinni przedłożyć odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego albo informację odpowiadającą odpisowi. Jeśli działają Państwo przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien przedłożyć pełnomocnictwo.

Poniżej przedstawione są standardowe wykazy dokumentów potrzebnych do najczęściej dokonywanych czynności. Prosimy jednak każdorazowo o kontakt z kancelarią w celu ustalenia, czy w Państwa przypadku dokumenty te będą wystarczające.

Gdzie uzyskają Państwo dokumenty:

 • odpis księgi wieczystej – wydawany jest przez sąd rejonowy (wydział ksiąg wieczystych) właściwy dla położenia nieruchomości, przy czym jeśli księga prowadzona jest w systemie elektronicznym, to odpis może wydać jakikolwiek sąd wieczystoksięgowy (o ile wdrożono już w tym sądzie system elektroniczny); we Wrocławiu jest to Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych przy ul. Komandorskiej 16. Mogą Państwo także pobrać odpis przez internet z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – wydawany jest przez Centralną Informację KRS przy sądzie rejestrowym; we Wrocławiu jest to Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy ul. Poznańskiej 16. Mogą państwo także nieodpłatnie pobrać przez internet informację odpowiadającą odpisowi z Rejestru, przy użyciu wyszukiwarki podmiotów na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • wypisy aktów notarialnych (obejmujących pełnomocnictwa lub umowy będące podstawą nabycia nieruchomości lub prawa) – wydawane są przez notariusza, który sporządził akt
 • odpisy orzeczeń sądowych (podstawy nabycia nieruchomości lub prawa) – wydawane są przez przez sąd, który wydał orzeczenie
 • zaświadczenie o położeniu sprzedawanej nieruchomości w strefie rewitalizacji lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji albo zaświadczenie o braku takich stref – wydawane jest przez urząd gminy lub urząd miasta; we Wrocławiu jest to Urząd Miejski Wrocławia
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku, decyzja o warunkach zabudowy – wydawane przez urząd gminy lub urząd miasta; we Wrocławiu jest to Urząd Miejski Wrocławia
 • wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej – wydawane są przez starostwo powiatowe; dla nieruchomości położonych na terenie Wrocławia przez Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego przy alei Kromera 44
 • zaświadczenie o tym, że nieruchomość nie została objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani inwentaryzacją stanu lasu – wydawane jest przez starostwo powiatowe; dla nieruchomości położonych na terenie Wrocławia przez Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego przy alei Kromera 44
 • wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych – wydawany jest przez starostwo powiatowe; dla nieruchomości położonych na terenie Wrocławia przez Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego przy alei Kromera 44
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości – wydawana jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta; dla nieruchomości położonych na terenie Wrocławia przez Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego przy alei Kromera 44
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego – wydawane w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika.