Cennik

Orzeł

Karolina Habaj
notariusz

Kancelaria Notarialna
we Wrocławiu

50-441 Wrocław
ul. Kościuszki 108A lok. 15
tel. 539-34-56-10
tel. 71 789-62-99
kancelaria@notariuszwewroclawiu.com
www.notariuszwewroclawiu.com

Godziny urzędowania:
poniedziałek – czwartek: 10.00-17.00
piątek: 10.00-16.00
Kancelaria czynna także w innych godzinach oraz w soboty po uzgodnieniu.

mapka

Na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie oraz innych aktów prawnych notariusz pobiera od Państwa opłaty, których rodzaj i wysokość zależą od dokonywanych czynności notarialnych. Mogą to być następujące opłaty (ich wysokość określana jest na podstawie podanych w nawiasach aktów prawnych):

  • taksa notarialna, czyli wynagrodzenie notariusza za wykonywane dla Państwa usługi (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej)
  • taksa notarialna za sporządzenie wypisów i odpisów aktu, które notariusz wydaje stronom czynności, a także przekazuje sądom i właściwym organom według obowiązujących przepisów prawa (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej)
  • podatek VAT, odprowadzany przez notariusza do właściwego urzędu skarbowego (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)
  • opłata sądowa za wpis w księdze wieczystej, odprowadzana przez notariusza do właściwego sądu wieczystoksięgowego (ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)
  • podatek od czynności cywilnoprawnych, odprowadzany przez notariusza do właściwego urzędu skarbowego (ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych)
  • podatek od spadków i darowizn, odprowadzany przez notariusza do właściwego urzędu skarbowego (ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn)
  • opłata za wpis do rejestru (np. do Rejestru Spadkowego) lub za wyszukiwanie w rejestrach.

Podatki i opłaty sądowe są daniną publiczną i nie stanowią dochodu notariusza.

Udzielanie niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej jest bezpłatne.

Jeśli życzą sobie Państwo poznać koszty planowanych czynności notarialnych, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Kancelarii, którzy udzielą Państwu wyczerpujących informacji. Dane teleadresowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt. Wszystkie opłaty uiszcza się gotówką przy dokonywaniu czynności notarialnych. W uzasadnionych sytuacjach, po uzgodnieniu tego z notariuszem, mogą Państwo przelać właściwą kwotę na wskazany rachunek bankowy przed dokonaniem czynności notarialnej.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku gdy strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść wynagrodzenia notariusza, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Dotyczy to również osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia notariusza.

Rachunek bankowy (bieżący): 35 1140 2004 0000 3602 7524 3923 (do wpłaty należności za planowaną czynność notarialną)

Rachunek bankowy (depozytowy): 38 1140 2004 0000 3702 7525 9243 (do wpłaty pieniędzy przyjmowanych na przechowanie przez notariusza – depozyt notarialny)

Prosimy, aby wzięli Państwo pod uwagę to, że gdy umawiają się Państwo na dokonanie czynności w Kancelarii, notariusz zaczyna już wykonywać dla Państwa pracę, polegającą na analizie przedłożonych przez Państwa dokumentów oraz na sporządzeniu dla Państwa aktu notarialnego. Kiedy nadejdzie wyznaczony termin i stawią się Państwo w Kancelarii, akt notarialny dla Państwa będzie już napisany i wnikliwie sprawdzony – gotowy do odczytania i podpisania przez strony czynności. Dlatego też jeśli z dowolnych przyczyn zrezygnują Państwo z podpisania przygotowanego aktu notarialnego w tutejszej Kancelarii, notariusz ma prawo pobrać od Państwa za dotychczas wykonaną pracę wynagrodzenie w wysokości 1/4 maksymalnej taksy notarialnej, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.